Caracterització acústica de peces d’automoció

Posted on Posted in Actuacions

Keacoustics ha caracteritzat els paràmetres acústics de peces d’automoció pel laboratori Samartest. Els assajos de NVH han consistit en mesures dels coeficients d’absorció acústica i de l’aïllament acústic al soroll aeri en sales especials per aquest tipus de mostres segons els procediments i normatives internes del client final, i per diferents mostres sotmeses a condicions ambientals determinades.

Durant la consecució del projecte ha calgut tenir en compte que les cabines petites impedeixen una lectura correcta per baixes freqüències degut a la pobra difusió del camp acústic. Per assegurar que únicament es té en compte la transmissió per la mostra, ha calgut construir i testejar mostres de referència.