Especialitzacions

KEACOUSTICS

Partners estratègics en enginyeria acústica, soroll i vibracions. Col·laboradors compromesos amb els teus reptes.

image - cubics

KENOISE I GESTIÓ INTEL·LIGENT DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Gestors del soroll, elaboració d’estratègies preventives, reactives i de control de la contaminació acústica.

CARACTERITZACIÓ ACÚSTICA DE MATERIALS I TRANSDUCTORS

Caracterització acústica de materials i transductors acústics, altaveus i micròfons. Mesuraments de paràmetres específics.

SIMULACIONS NUMÈRIQUES

Simulacions acústiques en ambient exterior, recintes, altaveus, etc. Propagació d’acústica subaquàtica

ACÚSTICA SUBAQUÀTICA

Anàlisi de l’impacte acústic d’activitats marítimes off-shore.

PROJECTES i MESURAMENTS VIBROACÚSTICS AVANÇATS

Mesuraments acústics i de vibració. Acústica arquitectònica, industrial i ambiental.

FORMACIÓ

Cursos a mida d’enginyeria acústica, soroll i vibracions.

Gestió intel·ligent de la contaminació acústica - KENOISE

icon bullet Direcció i elaboració de projectes acústics integradors en l'àmbit urbà i periurbà.

icon bullet Detecció concreta i objectiva de les fonts de soroll.

icon bullet Detecció i Control d’esdeveniments sorollosos: Construcció, indústria, vies de comunicació, activitats d’oci, serveis municipals,...

icon bullet Gestió de les zones tranquiles, de silenci i d'especial cura acústica.

icon bullet Mètodes de comparació objectiva dels indicadors acústics mesurats per dispositius en diferents alçades, façanes.

icon bullet Integració en un únic anàlisi dels diferents dispositius de mesura ambiental, de diferents magnituds (aire, acústica, il·luminació, etc.) i de diferents proveïdors i fabricants.

icon bullet Mitigació de la font responsable i Compliment dels valors de qualitat acústica.

icon bullet Valoració dels mapes estratègics i definició de zones.

icon bullet Instal·lació, posada en marxa i operació de l'eina online personalitzable i independent de gestió del soroll que integra serveis profesionals i dispositius ambientals : KENOISE

Caracterització acústica de materials i transductors acústics

icon bullet Caracterització de paràmetres mecànics i acústics de materials in situ i en laboratori.

icon bullet Mesura del coeficient d’absorció acústica en sala reverberant segons UNE-EN ISO 354.

icon bullet Mesures d’aïllament acústic en sales de transmissió vertical i horitzontal segons la família UNE-EN ISO 140.

icon bullet Mesura de directivitat i resposta en freqüència de transductors acústics en sala anecoica.

icon bullet Mesures de resposta en freqüència de fonts de soroll in situ.

Simulacions numèriques

icon bullet Simulacions acústiques en exteriors segons ISO 9613.

icon bullet Simulacions en acústica de sales: acústica ondulatòria, acústica estadística i acústica geomètrica i ray-tracing.

icon bullet Models de propagació acústica subaquàtica: RAM i BELHOP.

ACÚSTICA SUBAQUÀTICA

icon bullet Estimació de l'impacte acústic del soroll subaquàtic provocat per activitats off-shore.

icon bullet Modelització de la propagació submarina del so en bandes d'octava i terç d'octava.

icon bullet Metodologia del càlcul per modelització:

  • Oceanografia i geomorfologia.
  • Temperatura, salinitat-velocitat de so.
  • Pèrdua per transmissió acústica.
  • Dades acústiques.

icon bullet Plataforma de modelatge acústic adaptable a cada projecte.

icon bullet Determinació de zones d'exclusió i definició de les distàncies de seguretat ambiental per a mamífers marins.

icon bullet Resultats del model amb mapes acústics:

  • Nivells pic (peak-peak).
  • Nivells d'exposició sonora (SEL).
  • Nivells sonors (RMS).
  • Valors amb ponderació freqüencial M.

PROJECTES D'ACÚSTICA AVANÇADA I MESURAMENTS

PER A L'ENTORN INDUSTRIAL

icon bullet Projectes de condicionament acùstic d'espais industrials amb elevants nivells de soroll.

icon bullet Projectes d'aïllament acùstic en entorn industrial.

icon bullet Mesures de l'exposició del soroll al treballador segons RD 286/2006.

icon bullet Mesures d'ultrasons.

icon bullet Mesures de vibració.

icon bullet Mesures d'intel·ligibilitat de la paraula en entorns industrials.

icon bullet Identificació de les vies de soroll i vibracions fent ús de mètodes TPA (Transmission Path Analysis).

icon bullet Anàlisis modal experimentals EMA (Experimental Modal Analysis) i OMA (operational Modal Analysis).

PER A L'ENTORN AMBIENTAL

icon bullet Estudis d’impacte acústic de noves infraestructures, vies de comunicació, instal·lacions aeroportuàries, etc.

icon bullet Simulacions acústiques en exteriors segons ISO 9613.

icon bullet Realització de mapes de soroll a partir de mesures acústiques i de prediccions.

icon bullet Integració de dades ambientals en SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica).

icon bullet Realització de plans d’acció conforme la directiva europea END 2002/49/CE.

icon bullet Avaluació de l’impacte acústic produït per activitats, veïnatge, etc. segons la llei 16/2002 i el decret 176/2009.

icon bullet Estudis d’impacte ambiental per activitats marines.

PER A L'ENTORN ARQUITECTÒNIC

icon bullet Pre-Auditoria.

icon bullet Prediccions d’aïllament al soroll aeri i al soroll d’impacte segons UNE-EN ISO 12354, i conforme el DB-HR del CTE.

icon bullet Projectes de condicionament acústic en tot tipus de recintes (sales polivalents, teatres, auditoris, sales d’espera, restaurants, ús particular, etc.).

icon bullet Estudis d’impacte ambiental conforme legislació vigent.

icon bullet Identificació de les vies de soroll i vibracions fent ús de mètodes experimentals TPA (Transmission Path Analysis).

icon bullet Mesura del temps de reverberació i paràmetres de sales segons UNE-EN ISO 3382.

icon bullet Mesures in situ de l’aïllament acústic al soroll aeri entre locals segons UNE-EN ISO 140-4 i avaluació conforme UNE-EN ISO 717-1.

icon bullet Mesures in situ de l’aïllament acústic al soroll aeri de façana segons UNE-EN ISO 140-5 i avaluació conforme UNE-EN ISO 717-1.

icon bullet Mesures in situ de l’aïllament acústic al soroll d’impacte entre locals segons UNE-EN ISO 140-7 i avaluació conforme UNE-EN ISO 717-2.

icon bullet Disseny de sistemes de megafonia, sistemes PAVA i de reforç electroacústic segons EN54 i EN6089:1998.

Consultoria i Assessorament

icon bullet Estats de l’art de la ciència, la tècnica i la tecnologia en acústica, soroll i vibracions.

icon bullet Assessorament en fases d’anàlisi i disseny de producte o servei; execució, implementació i validació.

icon bullet Assessorament expert en qualsevol projecte que apareguin problemes de soroll i vibracions.

icon bullet Assessorament en la definició de legislació acústica.

icon bullet Realització de peritatges.

formacio

Formació

icon bullet Docència universitària en acústica en Graus i Màsters d'Enginyeria.

icon bullet Curs d’acústica bàsica de 12 hores.

icon bullet Programes formatius a mida, tant per a empreses com a institucions.

icon bullet Pràctiques formatives, amb la realització de mesures reals aplicant legislacions i normatives ISO vigents, fent ús d’instrumentació acústica i eines de modelització acústica comercials.

icon bullet Formació personalitzada de l’enginyer acústic.