CAT

ESP

ENG

KNOW HOW

CONSULTORIA I ENGINYERIA ACÚSTICA

 

Què és                         ?

keacoustics és una enginyeria acústica de Barcelona especialitzada en consultoria i assessorament, mesuraments acústics, formació a mida, i realització de projectes d’acústica ambiental, arquitectònica i industrial.

A keacoustics l’enfoc dels problemes, necessitats i desitjos del client es realitza amb personal professional altament preparat i amb experiència contrastada. La metodologia de treball se centra en el client i es basa en: (i) definició i acotament del problema, (ii) desenvolupament de les solucions i resolució dels reptes científico-tècnics plantejats, (iii) i entrega i seguiment de la solució.

keacoustics gaudeix del know how  de més de 10 anys d’experiència en la disciplina de l’enginyeria acústica. Els camps d’expertesa són la definició, execució i direcció d’un ampli ventall de projectes, la transferència de coneixements en l’àmbit universitari (Enginyeria i Màster) i empresarial (cursos ad hoc i formació específica de l’enginyer acústic), i la participació en projectes de recerca bàsica i transferència de tecnologia.

A keacoustics disposem d’una àmplia xarxa de col·laboradors i professionals d’àrees complementàries que permeten oferir: (i) un anàlisi multidisciplinari i transversal del problema del client, (ii) una forta costumització i flexibilitat en el servei, (iii) i projectes, solucions i serveis amb un valor afegit diferencial.

keacoustics, en ser una consultora independent i no supeditada a tercers, garanteix per cada projecte la solució més adequada i òptima dins les restriccions del projecte, del client i del seu entorn.

Knowledge

keacoustics gaudeix d’una llarga experiència en la gestió i transmissió del coneixement i inverteix en formació contínua sobre les darreres novetats científico-tècniques de l’enginyeria acústica.

A partir de l’experiència, el know how i les eines de vigilància tecnològica es disposa del coneixement necessari per oferir serveis de consultoria, assessoria i formació especialitzada per empreses i institucions.

Els cursos i programes formatius es caracteritzen per una simbiosi entre base teòrica i pràctiques reals amb instrumentació acústica comercial –sonòmetres, analitzadors espectrals multicanal, micròfons de mesura, acceleròmetres, generadors de senyal, fonts, etc.-, així com de softwares específics de modelització acústica –prediccions d’aïllament, propagació en exteriors, ray tracing, etc.-.

També s’ofereixen estats de l’art de la ciència, la tècnica i la tecnologia de diferents àmbits de l’acústica (mesuraments, materials, transductors, legislació, etc.).

Engineering

keacoustics analitza la problemàtica amb el client, defineix el marc i abast del projecte, i conjuntament es fixen objectius, fases i temporització.

A continuació es realitza la preauditoria consistent en l’anàlisi de la situació original, i els amidaments conforme legislació i normativa amb sonòmetres, analitzadors espectrals multicanal, micròfons de mesura, acceleròmetres, generadors, etc.

Amb eines informàtiques de modelització acústica –prediccions d’aïllament,  propagació en exteriors, etc.-, es genera un model que respongui al comportament inicial del sistema.

A partir del model i en base a l’experiència de keacoustics, es realitza el disseny de la solució des d’un enfoc multidisciplinari, podent redefinir les tasques i adaptar els objectius. Durant l’execució de la solució -tecnològica, constructiva, formativa, etc.-, es realitza el seguiment i control. Si el projecte  ho requereix, es valida la solució implementada.

Habilitats

Esquema de les habilitats professionals

enginyeria

acústica

consultoria

acústica

equip

multi-

disciplinari

compromís

flexibilitat

experts

en formació

a mida

garantia

solucions

innovadores

creativitat

PROFESSIONALITAT

SERVEIS

 

Per ampliar la informació cliqui sobre el servei que li interessi

Acústica mediambiental

Acústica arquitectònica

Realització d’estudis d’impacte ambiental, mapes de soroll, simulacions numèriques i mesuraments acústics ambientals conforme legislació i normativa internacional.

Redacció i direcció de projectes en les fases de disseny integral, remodelació i execució. Mesuraments acústics, càlculs numèrics i prediccions. Estudis conforme el dB-HR del CTE.

Indústria

Caracterització de materials i transductors

Resolució de problemes de soroll i vibracions a partir de mètodes d’enginyeria vibroacústica (TPA, EMA i OMA). Mesuraments d’exposició del soroll al treballador i d’ultrasons.

Realització de mesures acústiques per caracteritzar les propietats mecàniques i acústiques de materials in situ i en laboratori. Parametrització de transductors acústics in situ i en laboratori.

GARANTIA DE QUALITAT

CONTACTE

 

 

Enviando formulario...

El servidor ha detectado un error.

Formulario recibido.

També es pot posar en contacte amb keacoustics amb el següent mail i número de telèfon:

Tel. 605 431 416

info@keacoustics.com

BARCELONA